秦芸雨和罗兴旺103章

Τρ?τη, 30 Ιουν?ου 2020

O πρ?ην υφυπουργ?? του Σημ?τη που υιοθετε? τι? θ?σει? του Ερντογ?ν...???

Γιατ? παραμ?νει ακ?μη στο Επιστημονικ? Συμβο?λιο του ΥΠΕΞ ο πρ?ην υφυπουργ?? του Σημ?τη που υιοθετε? τι? θ?σει? του Ερντογ?ν;

秦芸雨和罗兴旺103章

Κυρ?α Σακελλαρ?πουλου τ?τοια ανακο?νωση δεν θα ?βγαζε ο?τε ο Ερντογ?ν

Ε?ναι Πρ?εδρο? του Επιστημονικο? Συμβουλ?ου του υπουργε?ου Εξωτερικ?ν. Διετ?λεσε υφυπουργ?? Εξωτερικ?ν. Επ? Σημ?τη, αλλ? διετ?λεσε. Ε?ναι καθηγητ?? πολιτικ?? επιστ?μη?. Υπ?ρξε αντιπρ?εδρο? του Ευρωπα?κο? Δικαστηρ?ου Ανθρωπ?νων Δικαιωμ?των. Αναφερ?μαστε στον Χρ?στο Ροζ?κη.
Θα περ?μενε κανε?? ?τι αυτ?? ο ?νθρωπο? ?πρεπε να ευρ?σκεται στην πρ?τη γραμμ? για την προ?σπιση των εθνικ?ν δικα?ων.

Ν?ο πυρ ομαδ?ν κατ? Μπακογι?ννη για τον «Μεγ?λο Περ?πατο»... !!!

Ο επικεφαλ?? τη? «Ανοιχτ?? Π?λη?», Ν?σο? Ηλι?πουλο? επ?κρινε τη Δημοτικ? Αρχ? για το κ?στο? του εξοπλισμο? (παγκ?κια κ.α.), σημει?νοντα? ?τι ε?ναι ?να ?ργο που...
χρει?ζεται το κ?ντρο τη? π?λη? αλλ? οι διαδικασ?ε? που ακολουθε? δε?χνει ?τι δεν σ?βεται τον πολ?τη.


Οι εργασ?ε? που ξεκ?νησαν στην πλατε?α Συντ?γματο? το βρ?δυ του Σαββ?του και ολοκληρ?θηκαν το πρω? τη? Δευτ?ρα? 29/6 προκ?λεσαν ν?ε? αντιδρ?σει? απ? του? Αθηνα?ου? - ενδεικτικ? ε?ναι το «π?ρτι» που στ?θηκε υπ? το hashtag #μεγαλο?_περιγελο? στο twitter.Οι αντιδρ?σει? δεν περιορ?ζονται μ?νο στην τερ?στια ταλαιπωρ?α των οδηγ?ν Ι.Χ. και δικ?κλων αλλ? ?χουν να κ?νουν με την τελικ? διαμ?ρφωση των χ?ρων καθ?? και το κ?στο? υλοπο?ηση? των ?ργων.

Σαμαρ?? ? Ντ?ρα;... Το δ?λημμα του Μητσοτ?κη...!!!

O Aντ?νη? Σαμαρ?? ?στειλε τα μην?ματ? του και επαναβεβα?ωσε το γνωστ?, ?ω? και… ιστορικ?, «θα του? π?ω μ?χρι τ?λου?». Με την συν?ντευξ? του στα «ΝΕΑ» κατ?βασε σκληρ? μανιφ?στο για...
τα εθνικ? θ?ματα,  

ε?πε εμμ?σω? πλην σαφ?? στον Κυρι?κο Μητσοτ?κη ?τι η κυβ?ρνησ? του – σε αντ?θεση με την δικ? του – ε?ναι υποχωρητικ? στα ελληνοτουρκικ?, και περ?που ?βγαλε... π?ρισμα για την υπ?θεση Παπαγγελ?πουλου πριν βγ?λει το δικ? τη? η προανακριτικ?: «Τα π?πλα προστασ?α? και η α?σθηση του ακαταδ?ωκτου τελε?ωσαν. Οριστικ? και αμετ?κλητα», ε?πε και πρ?σθεσε, εν ε?δει καθαρ?? προειδοπο?ηση?: «Σε λ?γο η Προανακριτικ? θα βγ?λει το π?ρισμα τη?. Τ?τε θα μιλ?σω στη Βουλ? για ?λου? και για ?λα. Μετ?, τον τελευτα?ο λ?γο θα τον ?χει η Δικαιοσ?νη. ?χω εμπιστοσ?νη».

Δευτ?ρα, 29 Ιουν?ου 2020

Μαν?λη? Γλ?ζο?: Τρει? μ?νε? μακρι? μα?, οι τρει? διαστ?σει? του κοντ? μα?...


Με πλ?ρη συνε?δηση του χαρακτ?ρα και των ορ?ων το?τη? τη? συγκινητικ?? "στιγμ??", πολ?, ?μω?, περισσ?τερο με πλ?ρη συνε?δηση των οριακ?ν δυνατοτ?των μου να φωτ?σω, ?στω και λ?γο, το μ?γεθ?? του, θα περιοριστ?, ω? προσκ?νημα στον τ?φο του, στο να αγγ?ξω ερμηνευτικ? τρει? κ?ριε? διαστ?σει? του "φαινομ?νου: Μαν?λη? Γλ?ζο?".
Η πρ?τη δι?σταση ε?ναι ο μ?γα? ?θλο? τη? "Ακρ?πολη?". Δεν πρ?κειται, εδ?, παραβι?ζοντα? ανοιχτ?? θ?ρε?, να αναφερθ? στον υπ?ρτατου συμβολισμο? ?θλο του: τ?τε, τ?ρα και π?ντοτε, για την Ελλ?δα, την Ευρ?πη και τον κ?σμο! Που, με ?λε? τι? αξιακ?? φορτ?σει? του, ?ταν, για τον Μαν?λη, το πρ?το του "παιγν?δι" με τον θ?νατο. Θα αρκεστ? μ?νο στο να τον?σω π?? αυτ?? ο μ?γα? ?θλο? ε?χε και "πριν", ε?χε και "μετ?".

Γαλλ?α / Οι κ?λπε? μ?λησαν – Ο Μακρ?ν δεν κατ?λαβε...


“Πρασιν?ζει” ακ?μη περισσ?τερο, απ? σ?μερα, ο Μακρ?ν και ετοιμ?ζεται να δ?σει «ισχυρ?? απαντ?σει?» στου? προβληματισμο?? και τα αιτ?ματα των Οικολ?γων.

Αφορμ? ε?ναι, βεβα?ω?, η σημαντικ? ?νοδο? των Πρασ?νων στον δε?τερο γ?ρο των δημοτικ?ν εκλογ?ν, που διεξ?χθη την Κυριακ? στη Γαλλ?α. Ωστ?σο, και αυτ? η εν?ργεια του Γ?λλου προ?δρου ?ρχεται να δε?ξει ?τι, για ?λλη μ?α φορ?, διαβ?ζει λανθασμ?να το μ?νυμα του εκλογικο? σ?ματο?.
Νικητ?? του χθεσινο?, δε?τερου γ?ρου, των δημοτικ?ν εκλογ?ν δεν ε?ναι οι Πρ?σινοι, οι οπο?οι πα?ρνουν πολλο?? μεγ?λου? δ?μου?, αν?μεσ? του? η Λι?ν, η Μασσαλ?α και το Μπορντ?.

Μεγ?λο? Περ?πατο?: Ξεκ?νησε ω? κωμωδ?α, καταλ?γει σε σκ?νδαλο...

Θοδωρ?? Καραγιανν?δη?

Το φι?σκο με τον περιβ?ητο "Μεγ?λο Περ?πατο" τη? Αθ?να?, ξεκ?νησε με προχειρ?τητα και βαστικ?? παρεμβ?σει? στο κ?ντρο τη? Αθ?να?, ?γινε αντικε?μενο διακωμ?δηση? στα κοινωνικ? δ?κτυα αλλ? καθ?? ολοκληρ?νεται,  

καθ?σταται σκ?νδαλο για το Δ?μαρχο τη? Αθ?να?, τ?σο για το υπ?ρογκο κ?στο? ακαταν?ητων επιλογ?ν ?σο και για τι? δικαιολογ?ε? που προβ?λει, μετ? την κατακραυγ?. 
Το Σαββατοκ?ριακο ολοκληρ?θηκε στο Σ?νταγμα η τοποθ?τηση του πολυσυζητημ?νου αστικο? εξοπλισμο?. Το συνολικ? κ?στο? που απ? το Δ?μο Αθηνα?ων προ?πολογ?στηκε σε 1.108.165,80 €, εγκρ?θηκε απ? την Οικονομικ? Επιτροπ?, ?που ο Δ?μαρχο? ?χει την πλειοψηφ?α και η σχετικ? δημοσ?ευση τη? πρ?σκληση? ?γινε λ?γο πριν τα μεσ?νυχτα στι? 27-5-2019, χωρ??  ο?τε 3 εργ?σιμε? μ?ρε? περιθ?ριο για την υποβολ? προσφορ?? την 1η Ιουν?ου, πρακτικ? αδ?νατο δι?στημα για συγκ?ντρωση δικαιολογητικ?ν, ακ?μη και για ?σου? το πληροφορ?θηκαν ?μεσα. 

Brad Johnson τ.στ?λεχο? CIA: «Η κατ?σταση στην Μεσ?γειο θυμ?ζει την εποχ? πριν τον Α?ΠΠ - Π?με για γενικ? αν?φλεξη»...

Με την φρ?ση «Η κατ?σταση στην Μεσ?γειο θυμ?ζει την εποχ? πριν τον Α?ΠΠ - Υπ?ρχει κ?νδυνο? γενικ?? αν?φλεξη?» ο Αμερικαν?? Brad Johnson πρ?ην στ?λεχο? τη? CIA

περι?γραψε στο e-forum που διοργ?νωσε η AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association) σε συνεργασ?α με το Mediterranean Council & Forum το δυστοπικ? σκηνικ? ασφ?λεια? που υπ?ρχει αυτ? την στιγμ? στην Κεντρικ? και Ανατολικ? Μεσ?γειο με την Τουρκ?α να εξαπλ?νεται και κανε?? να μην δε?χνει ικαν?? να την ανασχ?σει.
Συγκεκριμ?να ο Brad Johnson εστι?ζοντα? στη σημεριν? κατ?σταση εξ?φρασε την ανησυχ?α του για επερχ?μενη με?ζονα στρατιωτικ? αναμ?τρηση: «Υπ?ρχει μεγ?λη συγκ?ντρωση στρατιωτικ?ν δυν?μεων στη Μεσ?γειο. ?τι συμβα?νει στα σ?νορα Κ?να?-Ινδ?α? συμβα?νει στην Μεσ?γειο σ?μερα.

Ακρα?α πρ?κληση απ? τουρκικ? ΜΜΕ: Το Αγαθον?σι αν?κει στην Τουρκ?α - Επ?θεση στην ΠτΔ - Προχωρο?ν τα σχ?δια για γεωτρ?σει? ...

Απ? την Yeni Safak μ?χρι την Sozsu, τα τουρκικ? ΜΜΕ μιλο?ν για τουρκικ? εδ?φη υπ? ελληνικ? κατοχ?
 
Συνεχε?? ε?ναι οι προκλ?σει? τη? Τουρκ?α? ?ναντι τη? Ελλ?δα?, παρ? την τηλεφωνικ? συνομιλ?α του Κυρι?κου Μητσοτ?κη με τον πρ?εδρο Erdogan στην οπο?α η τουρκικ? πλευρ? αποδ?χθηκε ?τι η ?νταση ?χει χτυπ?σει κ?κκινο γι' αυτ? και πρ?πει να αποκατασταθο?ν οι δ?αυλοι επικοινων?α?.
Ωστ?σο οι προκλ?σει? ε?ναι συνεχε?? καθ?? υπουργ? Εν?ργεια? τη? Τουρκ?α? Fatih Donmez δ?ο μ?λι? 24ωρα μετ? την τηλεφωνικ? επικοινων?α του Κυρι?κου Μητσοτ?κη με τον Recep Tayyip Erdogan.

Γαλλ?α / Πρ?ην πρωθυπουργ?? στη φυλακ?: Το ζε?γο? Φιγι?ν καταδικ?στηκε για το Penelope Gate...

O πρ?ην συντηρητικ?? πρωθυπουργ?? τη? Γαλλ?α?, Φρανσου? Φιγι?ν, ο οπο?ο? κατηγορ?θηκε για τι? δουλει??-φ?ντασμα τη? συζ?γου του, το γνωστ? Penelope Gate, καταδικ?στηκε σ?μερα σε π?ντε χρ?νια κ?θειρξη εκ των οπο?ων τα δ?ο φυλ?κιση, για «κατ?χρηση δημοσ?ου χρ?ματο?».
Η σ?ζυγ?? του Πεν?λοπι κρ?θηκε επ?ση? ?νοχη και καταδικ?στηκε σε τρ?α χρ?νια φυλ?κιση με αναστολ?, για «υπεξα?ρεση δημοσ?ων κεφαλα?ων», «αποδοχ? υπεξαιρεθ?ντων δημ?σιων κεφαλα?ων» και «κατ?χρηση κοινωνικ?ν αγαθ?ν». Τη? επιβλ?θηκε επ?ση? πρ?στιμο 375.000 ευρ? εν? δεν θα μπορε? να εκλεγε? σε αιρετ? αξ?ωμα για δ?ο χρ?νια.

Γεννηματ?: «Ναι» σε δι?λογο με Τουρκ?α, ?χι ?μω? με το περ?στροφο στο τραπ?ζι...

Ν?α ?κκληση στον πρωθυπουργ? να συγκαλ?σει το Συμβο?λιο Πολιτικ?ν Αρχηγ?ν. Πυρ? κατ? τη? κυβ?ρνηση? για του? χειρισμο?? τη? στα οικονομικ? ζητ?ματα.
Θετικ? σε δι?λογο με την Τουρκ?α, ?χι ?μω? υπ? το καθεστ?? απειλ?ν κι εκβιασμ?ν τη? ?γκυρα?, δ?λωσε η Φ?φη Γεννηματ?, σε συν?ντευξ? τη? στον REAL FM.
«Ε?μαστε ?να κ?μμα που π?ντα π?στευε στον δι?λογο με την Τουρκ?α, αλλ? δεν γ?νεται ?ταν η Τουρκ?α ?χει το περ?στροφο στο τραπ?ζι. Ζητ? εδ? και καιρ? να συνεδρι?σει το Συμβο?λιο των Πολιτικ?ν Αρχηγ?ν, να χαρ?ξουμε τι? κ?κκινε? γραμμ??, να στε?λουμε ?να μ?νυμα στου? ετα?ρου? μα? και του? συμμ?χου? μα?, ?τι ε?μαστε αποφασισμ?νοι να υπερασπιστο?με αποφασιστικ? τα εθνικ? μα? δ?καια, τα κυριαρχικ? μα? δικαι?ματα», αν?φερε η κ. Γεννηματ?, επισημα?νοντα? ?τι ο πρωθυπουργ?? Κυρι?κο? Μητσοτ?κη? δεν ?χει λευκ? επιταγ? να χειρ?ζεται τα εθνικ? μα? θ?ματα.

Ο Αλ?ξη? Τσ?πρα? π?τησε το κουμπ?: οι 92 λ?ξει? που ?λλαξαν τον ΣΥΡΙΖΑ...!!!

Toυ Γ. Λακ?πουλου
Σε ?να αραιο- κατειλημμ?νο στ?διο -το ?νομα του οπο?ου προ?δε?ζει για συμπλοκ??-και σε ?να χ?ρο που αναδεικν?ει τη χρεοκοπ?α των υποσχ?σεων τη? ΝΔ ,  

οΑλ?ξη? Τσ?πρα? αν?βηκε στο β?μα και με 92τελευτα?ε? λ?ξει?-που ?κλεισαν τη45λεπτη ομιλ?αστα μ?λητηνΚεντρικ?? Επιτροπ?? Ανασυγκρ?τηση?-?λλαξε την ιστορ?α του κ?μματ?? του.
«Το βασικ? υλικ? ε?ναι να μη φοβηθο?με να αλλ?ξουμε. Να εξελιχθο?με. Να δοκιμαστο?με στα ερωτ?ματα που μα? β?ζει το 2020. ?χι σε αυτ? που κρ?θηκε ο καθ?να? 10 ? 20 χρ?νια πριν. Να μη φοβηθο?με ?να κ?μμα ανοιχτ?, με μεγαλ?τερη τ?λμη και περισσ?τερη δρ?ση. ?χι κ?μμα των μηχανισμ?ν. Ο?τε καν κ?μμα μ?νο των μελ?ν του. Αλλ? κ?μμα ανοιχτ? σε κ?θε δημοκρατικ? και προοδευτικ? πολ?τη. Κ?μμα επιτελε?ο και εργαλε?ο τη? κοινωνικ?? πλειοψηφ?α?. Κ?μμα που ζει και αναπν?ει με τη ζωνταν? σχ?ση και απ? τη ζωνταν? σχ?ση με ?λε? τι? κοινωνικ?? δυν?μει? τη? προ?δου».

Οι συμφων?ε? ντροπ??, δε?γμα τη? εθνικ?? παρακμ?? μα?...!!!

'Ο? καταισχυν? ?πλα τ? ιερ?,ο?δ' εγκαταλε?ψω τ?ν παραστ?την, ?τω ?ν στοιχ?σω. Αμυν? δ? κα? υπ?ρ ιερ?ν κα? οσ?ων, κα? μ?νο? κα? μετ? πολλ?ν. 

Τ?ν πατρ?δα δ? ο?κ ελ?σσω παραδ?σω πλε?ω δ? κα? αρε?ω ?ση? ?ν παραδ?ξωμαι...'' (Δε θα ντροπι?σω τα ?πλα μου, ο?τε θα εγκαταλε?ψω τον συμπολεμιστ? μου ?που κι αν ταχθ? να πολεμ?σω. Θα υπερασπ?ζω τα ιερ? και τα ?σια, και μ?νο? και με πολλο??, και την πατρ?δα δεν θα παραδ?σω μικρ?τερη, αλλ? μεγαλ?τερη κα? μαχητικ?τερη ?π? ?ση θα μου παραδοθε?...), ?λεγαν στον ?ρκο του? οι αρχα?οι Αθηνα?οι ?φηβοι, για να 'ρθο?με εμε?? σ?μερα, ω? αν?ξιοι απ?γονοι ενδ?ξων προγ?νων, να του? ακυρ?σουμε...

Συνομιλ?α Μητσοτ?κη-Ερντογ?ν: Ποιοι ?λληνε? πυροβολο?ν τα π?δια τη? Ελλ?δα?...!!!


Ε?ναι θετικ?, αναντ?ρρητα, ?τι ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη? και ο Ταγ?π Ερντογ?ν συνομ?λησαν το μεσημ?ρι τη? περασμ?νη? Παρασκευ??, μετ? απ? μια μακρ? περ?οδο σιωπ?? η οπο?α "εμπλουτ?σθηκε" μ?λιστα και απ? τη δ?λωση του Το?ρκου Προ?δρου (6 Μαρτ?ου) ?τι δεν θ?λει να συνομιλ?σει με τον κ. Μητσοτ?κη.

'Ηταν χολωμ?νο? επειδ? η Ελλ?δα "?κλεισε" τα σ?νορα τη?, ?πω? ε?χε κ?θε δικα?ωμα, στην προσχεδιασμ?νη απ? την τουρκικ? κυβ?ρνηση εισβολ? χιλι?δων μεταναστ?ν στο ελληνικ? ?δαφο?.
Προφαν??, η ημ?ωρη συνομιλ?α του? ο?τε λ?νει την δ?σκολη εξ?σωση των ελληνοτουρκικ?ν σχ?σεων, ο?τε μπορε? να εκληφθε? ω? αφετηρ?α μια? διαδικασ?α? προ? την κατε?θυνση τη? εξομ?λυνση? τη? κατ?σταση?, που ?χει δημιουργ?σει η Τουρκ?α με τι? πρωτοβουλ?ε? τη? στην περιοχ?.

Τα διεθν? ερε?σματα τη? Ελλ?δα?, το ετοιμοπ?λεμο και τα φο?μαρα...!!!


Απ? το 1989, ?ταν τελε?ωνε ο Ψυχρ?? Π?λεμο?, η Ελλ?δα ακολο?θησε μια διαρκ?, επ?μονη και παρ?λογη στρατηγικ? κατευνασμο? ?χι μ?νο απ?ναντι στην μεγαλ?τερη Τουρκ?α, αλλ? και σε μικρ?τερε? και στρατιωτικ? αν?παρκτα κρ?τη, ?πω? τα Σκ?πια.

Στην πολιτικ? σκην? και ευρ?τερα στη δημ?σια σφα?ρα τη? παραδοσιακ? επικρατο?σαν πρ?σωπα που ενσ?ρκωναν τον κατευνασμ? και ορισμ?νοι εξ αυτ?ν μ?λιστα ?ταν φορε?? εθνομηδενιστικ?ν ιδε?ν.
Εκε?νη την περ?οδο, που ο κ?σμο? ?λλαζε ριζικ?, η Ελλ?δα ?ταν εγκλωβισμ?νη σε μ?α νοσηρ? εσωστρ?φεια, με αποτ?λεσμα να χ?σει ιστορικ?? ευκαιρ?ε?.

Ηχηρ? μ?νυμα προ? ?λο το ?λληνικ? πολιτικ? σ?στημα το αμερικανικ? ?συλο στου? προστατευ?μενου? μ?ρτυρε? τη? Novartis...!!!

Μ?νυμα σε Σαμαρ?, Γεωργι?δη, Λοβ?ρδο – Αναταραχ? στον ΣΥΡΙΖΑ λ?γω Παππ?

απ?: εφημερ?δα «ΕΣΤΙΑ»

Η ΕΙΔΗΣΙΣ ?ρχισε ν? κυκλοφορε? τ? βρ?δυ το? Σαββ?του κα? ?πεσε στ?ν ?θ?να ?? κεραυν?? ?ν α?θρ?α: ο? ΗΠΑ ?πεφ?σισαν μετ? τ?ν συμβιβασμ? τ?ν ?ρχ?ν του? μ? τ?ν πολυεθνικ? το? φαρμ?κου Novartis (πρ?στιμο 335 ?κατομμυρ?ων δολλαρ?ων ?ναντι τριετο?? ?ναστολ?? δι?ξεω? τ?? ?ταιρε?α?) ν? θ?σουν ?π? τ?ν προστασ?α του? το?? τρε?? προστατευομ?νου? μ?ρτυρε?. 

Πρ?? το?το ?μφαν?ζονται διατεθειμ?νε? –μ?νει ν? ?πιβεβαιωθε?– ν? παρ?σχουν πολιτικ? ?συλο στο?? τρε?? μ?ρτυρε?.